HomeNieuwsAlgemene Beschouwingen 2015

Algemene Beschouwingen 2015

Publicatiedatum: 20 nov. 2015

Algemene Beschouwingen 2015

De fractie van de SGP/CU staat een beleid voor waarin het financiële kader niet bepaald wordt door wensen, maar door noodzaak. Al leven we in een rijk land, met dito voorzieningen, dan nog mogen we de gemeentelijke financiën niet naar willekeur besteden, want alle financiën van de gemeente waarover we beschikken zijn gemeenschapsgeld. We zijn daarom blij met een voorzichtig financieel beleid dat de gemeente Epe kenmerkt; eerst sparen dan pas besteden.  Alleen al het feit dat  de financiële bezittingen van de gemeente Epe groter zijn dan de schulden, betekent dat we met vertrouwen de toekomst inkijken. Mede daardoor staat Epe in Gelderland bekend om een zeer lage schuldenlast per inwoner. Nu worden de financiële lasten ook positief beïnvloed, doordat de rentes  historisch laag zijn Een structurele verlaging van de rentepercentages creëert in deze begroting een bestedingsruimte van meer dan een half miljoen.  Een van de gevolgen hiervan is dat de woonlasten in onze gemeente gedaald zijn t.o.v. het landelijk gemiddelde. Dit was ook een van de doelstellingen in het collegeakkoord.

Voor een goede gemeentelijke taakuitvoering is een voortdurend proces van verbeteringen in de dienstverlening noodzakelijk.  Immers de burger wil als klant snel en adequaat geholpen worden.  De burger wil op elk moment de juiste informatie op de gemeentelijke site kunnen vinden. En zo nodig aanvullende informatie kunnen opvragen. Korte lijnen maken een gemeentelijk apparaat een snelle en adequate dienstverlener voor iedere burger. Iedere burger heeft immers op zijn tijd de overheid nodig.  Om deze reden staat onze fractie kritisch tegenover de regisserende gemeente die steeds meer taken op afstand zet. Wij zijn bevreesd dat de adequate dienstverlening in het gedrang komt, als de taken bij derden zijn neergelegd die weliswaar een overeenkomst gesloten hebben met onze gemeente, maar geen directe verantwoordelijkheid hebben richting inwoners. Tevens wordt de controlerende taak van een gemeenteraad juist bij uitbestede taken lastiger. De kaders zijn weliswaar goed aangegeven, maar met de uitwerking kun je nog vele richtingen op.

Tegelijk erkend onze fractie dat we zaken nu eenmaal in regioverband moeten oppakken. Van Amsterdam tot Rozendaal geldt dat we als gemeente niet meer alleen kunnen handelen. We zijn onderdeel van een regionaal netwerk waarin we moeten acteren voor onze eigen

burger. De vraag blijft echter hoe een gemeenteraad moet bijsturen indien een intergemeentelijke organisatie niet goed presteert of ronduit fouten maakt.  Denk hierbij aan het voorbeeld van de regiotaxi. Het bedrijf dat dit verzorgde ging uiteindelijk failliet. Gebleken is dat een dergelijk debacle wel extra gemeentelijke bijdragen vraagt om deze noodzakelijke taxi op de wielen te houden. Kortom, regievoeren lijkt steeds meer noodzaak en vraagt om een meedenkende gemeente en opmerkzame raad. De regievoering waarbij burgers betrokken worden bij taken in hun directe leefomgeving  is wat ons betreft  een juiste insteek.  Een burger die zelf mag meewerken aan projecten, is meer betrokken.

Basisvoorzieningen
Vele jaren hebben we in de AB aandacht gevraagd voor een betere internetverbinding op het platteland. We zijn verheugd dat er volgend jaar een business case wordt uitgevoerd voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Dit onderzoek zal de mogelijkheden, maar ook de knelpunten in beeld brengen, zodat we in de toekomst een adequaat antwoord hebben op de vraag van bedrijven in het buitengebied.  Evenzo kunnen we instemmen met het realiseren van participatieplekken, dat zowel individuele plaatsingen binnen organisaties als het project Was- en Strijkservice betreft. We hopen dat deze projecten mogen slagen zodat we een win-winsituatie creëren.

Minder tevreden zijn we over het feit dat het wegenonderhoud op het platteland nog steeds op “laag” niveau staat. Er is weliswaar de laatste jaren, door ons aandringen, wel iets verbeterd, maar de benodigde € 90.000 voor een iets hoger niveau van wegenonderhoud wordt niet gehaald. Kennelijk wordt de prioriteit gelegd bij nog mooiere accommodaties.  Onze fractie heeft al meer dan eens betoogd dat wegenonderhoud niet alleen een primaire voorziening is, maar ook de duurzaamheid van de wegen ten goede komt. Slecht onderhoud leidt op termijn tot kapitaalvernietiging van een kostbare voorziening. Een andere belangrijke basisvoorziening is de ambulance dienst. De antwoorden vanuit het gemeentelijk apparaat waren voor ons aanleiding om deze zaak aan te kaarten bij onze Tweede Kamer fractie. Helaas ziet de minister onze plattelands gemeente niet als een normale gemeente maar als een lastig te bedienen gemeente.

Evenzo functioneert mobiele telefonie in de regio Epe niet altijd naar wens. Het feit van een slecht bereik is niet alleen lastig voor bewoners en toeristen, het is ook gevaarlijk. Met name, doordat het alarmnummer 112 in noodgevallen niet altijd te bereiken is.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Agentschap Telecom. Het mag dan wellicht om relatief kleine gebieden gaan, toch is de situatie ernstig genoeg om hier aandacht voor te vragen. De fractie van SGP/CU is van mening dat de gemeente actie moet ondernemen op dit dossier. De mobiele en digitale bereikbaarheid vergroot de aantrekkelijkheid van onze mooie gemeente, maar is ook een basisbehoefte in het kader van de veiligheid. U heeft onlangs aangegeven dat er eind oktober een overleg zal plaatsvinden en dat daarna het college een besluit zal nemen om eventueel  hulp van de provincie in te roepen. Wij zijn benieuwd naar de stand van zaken in deze.

Begraven
Een graf in de vrije natuur lijkt inderdaad een hype te worden. Niet in de laatste plaats aangezwengeld door grondeigenaren die hun grond willen exploiteren. Ook in onze raad werd hierover een discussie gevoerd. De fractie van de SGP/CU juicht deze vorm van begraven toe. Cremeren zien we als een heidens gebruik dat eeuwen geleden gewoon was, maar dat in de Middeleeuwen toch steeds meer gezien werd als een heidens gebruik. De Bijbel roept ons op om onze doden te begraven.  En daarom  zien wij  cremeren nog steeds als een protest tegen het Bijbelse gegeven van de opstanding van de doden, op de laatste dag dat deze aarde zal bestaan. Tegelijk erkennen we dat de behoefte aan begraafplaatsen vele malen groter zou zijn, als alle mensen begraven zouden worden. Daarom vinden we begraven in de natuur niet eens een slechte gedachte. Inmiddels zijn er diverse vragen bij de provincie binnengekomen om een natuurbegraafplaats te mogen aanleggen. GS van Gelderland wil natuurbegraafplaatsen niet tegenhouden, maar vindt het tijd worden om regels op te stellen. De belangrijkste regel is: Op een natuurbegraafplaats is het begraven ondergeschikt aan de natuur. Dat betekent dat er geen onnatuurlijke elementen mogen worden geplaatst. Het college van GS wil het zoekgebied voor natuurbegraven beperken tot de minder waardevolle natuur.  Begraven in bestaande natuur heeft op die plaats altijd effect op flora en fauna. Daarom wil GS investeren in nieuwe natuur op die plaatsen waar zal worden begraven. Onze fractie wil graag van het college vernemen of de gemeente zelf het initiatief wil nemen om een dergelijke begraafplaats te realiseren of dat het alleen aan het particulier initiatief wordt overgelaten.

Krimp en een dorpse omgeving

De trek vanuit de dorpen naar de stad is een van de belangrijkste oorzaken van krimp in sommige plattelandsgebieden. Daarom vindt de fractie van SGP/CU het noodzakelijk dat er meer aandacht wordt besteed aan het platteland. Geef de plattelander de ruimte om te leven. Ruimte die ze zelf willen en kunnen invullen. We noemden al een betere internetverbinding, betere wegen en mobiele bereikbaarheid, als belangrijke voorwaarden om het platteland aantrekkelijk te houden. Tegelijk moeten we het voorzieningenniveau in de dorpen op peil houden.  Daarbij is werkgelegenheid een belangrijke voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat. Het dorpse karakter van plattelandsgemeenten werd in het verleden vaak geassocieerd met achterlijk, thans wordt de dorpse samenleving ook wel gezien als een  voorbeeld samenleving. Jantine Kriens, voorzitter directieraad VNG, schreef onlangs in haar VNG-magazine over “It takes a village”. Zij ziet het zo: “Het versterken van het “dorp” blijft in elke gemeente, groot en klein, nodig. Juist nu de jeugdzorg op het bordje van de gemeente ligt, is het belangrijk te blijven investeren in projecten die de eigen gemeenschap versterken”. Deze mooie uitspraken willen we nader inkleuren.

Het van oorsprong Afrikaans gezegde, “It takes a village to raise a child’, wordt steeds meer gebruikt om aan te geven dat onze samenleving om verandering vraagt. Er lijkt een reactie op gang te komen op de sterk geïndividualiseerde samenleving waarin mensen steeds minder afhankelijk zijn van hun religieuze of culturele achtergrond. De sociale verbanden die het dorpse karakter kenmerkten zijn vervaagd. Traditionele gemeenschappen als kerk, nabuurschap en verenigingsleven, waar mensen elkaar niet alleen ontmoeten, maar ook steunen, zijn tegenwoordig grotendeels verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn formele instituties gekomen als kinderopvang, onderwijs en sport. De roep om de onderlinge, sociale steun voor gezinnen te vergroten, wordt steeds sterker.  Echter als de instituten waarin dit gemeen goed was, ontbreken, wordt het lastig. De mensen die zich nog actief met de kerk verbonden voelen, prijzen zich gelukkig, omdat de onderlinge band voelt als een warme deken. Tegelijk  wordt er binnen verschillende kerken opvang geboden aan mensen die het even niet redden in deze hectische tijd. Kortom, voorzitter, de band binnen een kerkelijke gemeenschap zien we als een voorbeeld samenleving. Niet de mensen zijn beter, maar wel de structuren.

Onderwijs
Voor de fractie van SGP/ChristenUnie is onderwijs niet zo maar een instituut waar we als overheid voor moeten zorgen. Onderwijs is een zeer belangrijke aanjager van goed    burgerschap in alle opzichten van onze samenleving. De gemeenten waren tot dit jaar verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van scholen. Er was veel kritiek op de besteding van het budget dat hiervoor van het Rijk kwam. Met ingang van dit jaar is het buitenonderhoud een zaak van de schoolbesturen geworden en zijn gemeenten alleen nog verantwoordelijk voor nieuwbouw. Daarbij is echter, conform de motie-Buma, niet alleen het budget voor onderhoud overgeheveld van het gemeentefonds naar de scholen, maar ook nog een aanvullend bedrag van 258 miljoen euro per jaar als vermeende onderbesteding. Het budget voor gemeenten is  veel meer verminderd dan de directe onderhoudsbehoefte van de scholen.

De vrijheid die we in Nederland nog kennen is een groot goed. Dat beseffen we temeer als we zien hoe mensen vanuit de Arabische wereld vluchten voor hun levensbehoud. Echter, ook in de westerse wereld worden vrijheden ingeperkt. Denk slechts aan de Amerikaanse weigerambtenaar, Kim Davis, die de cel in moest, omdat ze weigerde mee te werken  aan het sluiten van homohuwelijken, die in strijd zijn met haar geloof.  Voor onze fractie zijn dit tekenen van een afnemende verdraagzaamheid en heeft dit niets met elementaire vrijheden te maken.

De fractie van SGP/ChristenUnie wil deze beschouwingen niet in mineur eindigen. We leven in een sterk veranderende samenleving, waar we opnieuw onze kanttekeningen bij geplaatst hebben. Tegelijk willen we benadrukken dat ondanks alle veranderingen er voor ons vaststaande normen en waarden zijn, die verankerd zijn in de Bijbel. De Bijbelse opdracht geldt voor alle tijden en voor alle plaatsen en luidt: de Heere God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. (Mattheus 22 : 37 – 39). God belooft Zijn eeuwige zegen aan hen die Hem in dit tijdelijke leven volgen. En er is nog nooit iemand geweest die hier spijt van heeft gekregen. De Bijbelse opdracht staat haaks op een leven voor je eigen plezier. Onze taak is niet slechts gericht op het hier en nu, maar staat in een breder perspectief. We hebben onze verantwoordelijkheid te nemen; in de eerste plaats naar ons gezin, maar zeker ook naar de samenleving om  ons heen, dus ook naar die verre naaste die in nood verkeert.

De fractie van de SGP/CU wil ambtenaren, college- en raadsleden de zegen van God toewensen in het  nieuwe politieke jaar.

 

   Klik hier om de algemene beschouwingen te openen in PDF.