HomeNieuwsAlgemene Beschouwingen 2016

Algemene Beschouwingen 2016

Publicatiedatum: 11 feb. 2017

Algemene Beschouwing 2016

Nieuwe investeringen

De begroting voor volgend jaar laat zien dat de gemeente Epe een deugdelijk financieel beleid voert, zodat er nu investeringen gedaan kunnen worden om knelpunten in het wegennet op te  lossen. De achterliggende jaren hebben diverse accommodaties de nodige aandacht gekregen. Nu wordt de focus gelegd op de infrastructuur. Zo is onze fractie blij met de verbetering van het onderhoud aan de plattelandswegen. We hadden hier ook nadrukkelijk om gevraagd in het collegeakkoord. Natuurlijk ligt de prioriteit bij de drukke wegen in en rond de dorpen, maar laten we het platteland niet vergeten. Immers door autonome ontwikkelingen is de intensiviteit van het verkeer toegenomen en tegelijk zien we de agrarische voertuigen steeds groter worden. Verschillende chauffeurs houden goed rekening met medeweggebruikers; een ongeluk met fietsers op het platteland, is een doemscenario voor menig chauffeur. We zijn als fractie van mening dat er nu al gezocht moet worden naar mogelijkheden om de veiligheid beter te borgen. Te denken valt aan uitwijkhavens of meer fietsroutes in lijn met de klompenpaden. Dit laatste verschijnsel zien we bottom up vanuit de bevolking opkomen en gedragen worden door vrijwilligers in de directe omgeving. Deze ontwikkelingen mogen naar onze mening nog meer gestimuleerd worden.  

Woningbouw

Onze fractie is blij met de ontwikkelingen binnen onze gemeente op het gebied van de woningbouw. We willen het college hiermee complimenteren. Er is aandacht voor de ontwikkeling van kansrijke initiatieven. Verder laat de woonagenda zien dat er gevarieerd gebouwd gaat worden. Zowel voor de korte als de middellange termijn gaan er woningen gebouwd worden voor de verschillende doelgroepen binnen Epe. Daarmee kunnen we voldoen aan de vraag naar meer woningen voor ouderen, maar kunnen we ook de jonge gezinnen vast houden. Dit is belangrijk voor een evenwichtige demografische ontwikkeling.

Toch maken we ook een kanttekening bij dit onderwerp. Het gebeurt te vaak dat de burger tegen een spreekwoordelijke muur aanloopt als deze met een plan bij de gemeente komt. Een veel gehoorde reactie is dan bijvoorbeeld: “U hebt een goed plan, maar het past niet binnen de bestaande regelgeving.” Deze mooie standaardzin veroorzaakt veel frustratie bij onze burgers. Dat moet en kan anders! Er is een omslag in het denken nodig op dit terrein. Het ambtelijk apparaat moet meer getraind worden om op een creatieve manier mee te denken met de burger. Als een bepaald plan niet kan, wat is er dan wel mogelijk, zodat een plan, in aangepaste vorm, toch gerealiseerd kan worden? We roepen het college op hiermee aan de slag te gaan en aan onze burgers te laten zien dat hun creatieve ideeën ook waardevol zijn voor de samenleving. Te denken valt aan een soepele beoordeling van dubbele bewoning van voormalige boerderijen.

Demografische ontwikkelingen

Demografische prognoses voor onze gemeente laten een verschuiving van de bevolkingsopbouw zien. Zo zal de cohort van 0 -10 jaar langzaam groeien en de groep tieners sterk afnemen. Algemeen wordt aangenomen dat de groep zeventigplussers zodanig zal toenemen dat de vraag naar zorg een gelijke tred zal houden. Wonen en zorg worden steeds meer van elkaar gescheiden. De ouderen blijven immers langer thuis wonen. Deze groep heeft specifieke woonwensen. Juist voor deze mensen zal een digitale verbinding met hun netwerk en hun zorgverlener van cruciaal belang zijn.

Verschillende instellingen zoals scholen en clubs zien al enkele jaren hun aantal leerlingen of deelnemers krimpen. Dit kan m.i. niet toegeschreven worden aan een algehele krimp van onze gemeente, maar wel aan een demografische verschuiving die vergrijzing heet. Als we de demografische ontwikkelingen in ons land zien, moeten we constateren dat momenteel de grote stad weer in trek is. Voor hoe lang is niet duidelijk, maar bestuurders van Amsterdam denken dat hun stad kan groeien naar twee miljoen mensen. De achterliggende decennia zagen we juist krimp in de bevolkingsgroei van de grote stad en dat in het voordeel van het platteland.  Epe wordt weliswaar door minister Schippers van VWS denigrerend een rurale omgeving genoemd, maar feitelijk is Epe een gemeente die centraal ligt in ons land. Juist in een dergelijke gemeente moet het mogelijk zijn om jonge gezinnen aan te trekken. Voor de gemeente Epe wordt verwacht dat de grote kernen Epe en Vaassen zullen groeien, maar dat het platteland achterblijft. Nu verwachten we op het platteland geen woonwijk, maar het is wel zaak dat we de leefbaarheid in de gaten houden. Het platteland mag niet verpauperen en daarom moeten we als gemeentebestuur voortdurend zoeken naar faciliteiten om het platteland te upgraden. In deze begroting wordt dit expliciet verwoord: wonen is een middel om kwaliteit aan de omgeving toe te voegen.

Minister Schippers heeft gelukkig geluisterd naar onze protesten over ambulancezorg; zij heeft hiervoor bijna 16 miljoen extra uitgetrokken.

Na de leegloop van kantoren en winkelruimten lijkt nu ook het kunstgrasveld leeg te lopen. Terwijl juist de sport in Epe zo hoog op de agenda staat. De stellingname van de wethouder lijkt ons voorlopig voldoende, maar of het alle gebruikers gerust stelt, blijft een vraag. 

Het feit dat er in Epe 35 leerplichtige leerlingen niet ingeschreven stonden op een school voor PO is een ernstige zaak. Het betreft hier absoluut verzuim en nu blijkt uit de beantwoording dat dit getal inderdaad afsteekt bij de rest van Nederland: Epe 1.3% en de rest van Nederland 0,5%. Dit cijfer is weliswaar van 2014 maar vraagt naar onze mening om maatregelen. 

De afname van het leerlingenaantal zal leiden toch leegstand van lokalen. Om problemen voor de exploitatie van scholen te voorkomen, moeten we als gemeente tijdig oplossingen zoeken voor de lege gebouwen. De ijver waarmee de gemeente Epe scholen ondersteund gaat naar onze mening te ver. Proo krijgt al jaren extra personele ondersteuning van de gemeente Epe om de financiële administratie op orde te houden. De RSG wordt opnieuw financieel ondersteund in de exploitatie om toch maar goed onderwijs te geven. Deze wijze van ondersteuning strookt niet met de rechtmatigheid die we als overheid willen nastreven. Kunnen andere schoolbesturen ook een beroep doen op gemeentelijke ondersteuning? Evenzo denken we aan welzijnsactiviteiten die door een kerk worden gedaan. CDA-senator Van Bijsterveld merkte ooit op: Het is juist in strijd met het beginsel van neutraliteit om subsidies aan allerlei organisaties toe te kennen, behalve voor organisaties die vanuit een godsdienst of levensbeschouwing handelen. 

Bedrijvigheid

De dialoogavonden met bewoners van het buitengebied is een “wijkgerichte” aanpak voor het buitengebied. Immers door deze gesprekken worden problemen ingekleurd tot thema’s die aandacht vragen van de politiek. We hebben gezien dat deze inwoners zich letterlijk eigenaar voelen van hun leefomgeving en als zodanig willen meedenken over de toekomst van het platteland. Deze gratis adviezen moeten we als raad niet naast ons neerleggen.

Volgens een rapport van het ING Economisch Bureau zullen er de komende tien jaar in Gelderland ruim 2700 boerenbedrijven verdwijnen. De oorzaak ligt bij de regering die steeds strengere regels stelt aan milieu- en dierenwelzijn.

Digitale dienstverlening aan de burger krijgt steeds meer gestalte. We zijn blij dat de gemeente ouderen niet wil uitsluiten. De dienstverlening aan ouderen in verzorgingshuizen laat zien dat de gemeente Epe ook deze inwoners niet vergeet.

Nog steeds dromen enkele mensen ervan dat naast klompenpaden en recreatieve fietsroutes er een bevaarbare route komt door het Apeldoorns Kanaal van Hattem tot Dieren. Onder de slogan  “reuring op het kanaal” bereiken ze veelal niet meer dan roering in het kanaal en dat levert modder op. We constateren dat de plannen een beweging maken naar meer realisme: de dromen over historische schuiten en motorjachten zijn  ingewisseld voor ranke kano’s en fluisterbootjes. En de lengte van de route wordt opgeknipt in kleinere trajecten. Jammer dat andere fracties het te vroeg vinden voor deze discussie terwijl velen ons toevoegden: “Komen jullie daar nu nog mee? Dat is allang besloten”. Een rapport van beleidsadviesbureau Ecorys dat in opdracht van de provincie is opgesteld, heeft de dromers toch even de ogen doen uitwrijven: het bevaarbaar maken van het kanaal levert economisch gezien niet veel op. Een en ander is voor ons reden om geen extra financiële impulsen toe te voegen aan de miljoenen die al in de modder verdwenen zijn.

Wietteelt

De fractie van de SGP/CU is goed te spreken over de aanpak van de drugsproblematiek. In verschillende gemeenten op de Veluwe zien we hoe de burgemeesters één lijn trekken als het gaat om wietteelt binnen huizen en panden. Zowel een winkelpand als een woonhuis is voor bepaalde tijd gesloten op last van de burgemeester. Wij zijn blij met deze aanpak. Immers hiermee wordt de huurder en/of eigenaar direct aangepakt. De kruimeljongens op straat pakken is goed, maar deze maatregel zet meer zoden aan de dijk. Helaas is door een initiatiefwetsvoorstel van D66 in de Tweede Kamer de gehele wietteelt weer in discussie gekomen. We hopen en verwachten dat de Eerste Kamer dit voorstel zal wegstemmen. Verschillende pilots op dit terrein hebben bewezen dat dit een heilloze weg is. De Raad van State heeft het oorspronkelijke D66-plan om wietteelt volledig te legaliseren geheel getorpedeerd. Volgens de Raad van State botst legalisering van wietteelt met de Europese wetgeving. Soms is het toch nog goed dat we in Europees verband samenwerken. Wij denken dat we ons menselijk leven en dat van anderen niet in de waagschaal mogen leggen. Ons menselijk leven is van de Schepper van hemel en aarde geschonken en daarmee niet in onze handen. Te vaak wordt de maakbaarheid van ons leven gezien als een verworvenheid van onze tijd. Hierbij hoort ook de discussie rond euthanasie. Wij denken dat we ons leven altijd in het licht van de schepping moeten zien.

Tenslotte

We mogen en moeten ook in de lokale politiek randvoorwaarden scheppen voor een leven in dienstbaarheid aan God en aan onze naaste. Het is goed als ieder mens zijn eigen gaven en talenten hiervoor kan en wil inzetten.

Juist in deze tijd, waarin individualisme hoogtij viert, is het belangrijk dat het omzien naar elkaar gestimuleerd wordt met overheidsmiddelen. Wij belijden wat u  kunt lezen in de Bijbel en wel in 1Johannes 4 : 11: “Indien God ons alzo heeft lief gehad, zo zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben.” Christenen willen in opdracht van dit gebod uit de Bijbel omzien naar elkaar.

De fractie van de SGP/CU wil de medewerkers van de gemeente hartelijk dank zeggen voor de wijze waarop zij hun werk doen t.b.v. de burgers. Tot slot wensen wij college- en raadsleden Gods Zegen toe voor het nieuwe politieke jaar!