HomeNieuwsAlgemene Beschouwingen 2017

Algemene Beschouwingen 2017

Publicatiedatum: 21 nov. 2017

Algemene Beschouwingen 2017

Identiteit
In het verkiezingsjaar mogen we terugblikken op vier jaar meebesturen in een brede coalitie en tevens onze blik werpen op de toekomst. We kunnen zondermeer terugzien op een rustige bestuursperiode waarin partijen met uiteenlopende visies toch goed konden samenwerken. Juist in een brede coalitie kan er meer duaal bestuurd worden, omdat er ruimte is om een persoonlijk standpunt in te brengen. Dit is een gezonde en volwassen bestuursstijl die we moeten vasthouden in Epe. Het college zit niet te besturen voor een aantal partijen maar zoekt voortdurend het welzijn van de gehele samenleving. Een samenleving die gekenmerkt wordt door een eigen identiteit, ook al willen enkele prominente Nederlanders ons doen geloven dat de Nederlandse identiteit niet bestaat.

Wij zijn blij met het initiatief om het Wilhelmus meer aandacht te geven op de scholen. Ons volkslied geeft aan waar onze wortels liggen en waaruit het huidige Nederland is gegroeid. Immers de christelijke identiteit heeft de cultuur van ons land gestempeld. En vanuit deze christelijke identiteit willen wij politiek bedrijven ook op plaatselijk niveau. Zo willen we de zondag blijvend zien als een rustdag. Dit impliceert dat we geen slaaf willen worden van een 24-uurseconomie. We hebben een gezamenlijk rustpunt nodig en in ons land behoort dat de zondag te zijn. De roep in de samenleving om de winkels op zondag open te stellen, komt niet vanuit een historisch perspectief, maar veeleer vanuit de angst om toch vooral geen christelijke identiteit aan te hangen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de Bijbel voor ons allen een rijke inspiratiebron is. Ik wil dit illustreren met een uitspraak van VVD-senator Schaap, deze zomer. Hij zei: “Naar mijn mening is de Bijbel een rijke bron voor het ontdekken en interpreteren van waarden van waaruit je het samenleven sturing kunt geven. Dit geldt ook voor onkerkelijken en ongelovigen”. (Einde citaat)

Afvalstoffen
Zo zien we ook de discussie die we met elkaar gevoerd hebben over afval versus grondstoffen. Voor ons gaat deze discussie  niet slechts over de goedkoopste oplossing, maar  zeker ook over de opdracht van God aan ons om de schepping te beheren. Onze fractie heeft bij de behandeling van het grondstoffenplan kritische noten laten horen over de samenwerking met Circulus-Berkel in algemene zin. En dat is niet voor niets. Onze fractie heeft in het verleden meerdere malen de vinger gelegd bij dit onderwerp. Accepteren we jaar op jaar de constructie, waarin Epe als aandeelhouder van een BV niet de baten krijgt, maar wel de lasten door de burgers laat betalen?  

We maken ons druk over het eenmalig teruggeven van enkele tientjes precariobelasting aan de burger, maar wordt het geen tijd om de burger structureel minder afvalstoffenheffing te laten betalen? Hoe kan ik aan de burgers verkopen dat ze € 55 meer betalen dan de buren aan de andere kant van de gemeentegrens?  We zijn in Gelderland de op een na duurste gemeente voor wat betreft afvalstoffenheffing. Wellicht goed om daar eens kritisch naar te kijken…

Eigen verantwoordelijkheid
In de landelijke politiek is decennia lang gehamerd op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en daaraan gekoppeld individuele zelfstandigheid. Het resultaat van dit proces van individualisering leidt ertoe dat burgers steeds minder naar elkaar omzien, want ze zijn aangemoedigd door de landelijke overheid, druk met hun eigen zaken. Daarom roept deze begroting opnieuw om een nieuwe sociale infrastructuur die erop gericht is mensen te faciliteren voor ondersteuning van anderen. Onze fractie is blij met de initiatieven die sterke overeenkomsten hebben met de samenleving binnen onze kerken. Het omzien naar elkaar moet in de dna van de mensen zitten, anders zeggen we: ben ik mijns broeders hoeder?

Kennelijk begint  ook in Den Haag het besef door te dringen dat de individualisering op termijn leidt tot een verschrikkelijke samenleving waarin alleen mensen tellen die zichzelf goed kunnen redden. Waar staat u dan? God belooft Zijn zegen aan hen die Hem liefhebben en die de naaste liefhebben als zichzelf.

De dialoogavonden geven burgers de mogelijkheid om mee te denken over de leefbaarheid van hun eigen omgeving. Dit verhoogt het draagvlak van initiatieven en geeft burgers de kans om hun punt in te brengen..

Economie
Onze fractie is  verheugd dat er aandacht is in deze begroting voor de verhouding natuur en economie. De speciale aandacht voor de positie van de agrarische bedrijvigheid is in dit jaar zeker op zijn plaats. Ook in onze gemeente zijn pluimveehouders zwaar getroffen door de fipronilkwestie . We kunnen als gemeente weinig uitrichten in deze, maar de omvang van de schades en niet te vergeten de impact op de gezinnen, is zo groot, dat we ons  echt moeten afvragen of blijven toekijken juist is. Als we de meetlat van eigen verantwoordelijkheid in de breedte van onze samenleving toepassen, zouden vele burgers in de knel komen.

Deze begroting laat ook zien dat we de VMI niet aan zijn lot over laten, maar als gemeentelijke overheid meedenken over de toekomst van dit bedrijf binnen onze gemeentegrenzen. We weten dat dit  bedrijf een niet-geringe spin-off heeft voor onze gehele gemeente.

Laten we ook in Stedendriehoekverband aandacht vragen voor de industrie in Epe.

Veiligheid
De branden van vorige maand hebben bij veel burgers angsten opgeroepen: Een week lang was Epe doelwit van een pyromaan. We hopen dat dit in de verleden tijd geschreven kan worden. Als de bedreiging van onze veiligheid zo dichtbij komt, wordt de roep om hard optreden alleen maar versterkt. We zijn politie en brandweer en de andere hulpdiensten zeer erkentelijk voor hun inzet.

Als we de kentallen bij deze begroting doornemen, zien we verschillende positieve ontwikkelingen. Het is prachtig dat het schoolverzuim , het aantal winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven en vernielingen afneemt. Tegelijk verontrust ons de toename van het aantal verkeersslachtoffers.  We hebben immers al jaren aangedrongen op meer aandacht voor de verkeersdruk op het platteland. Het wordt tijd om serieus na te denken over structurele oplossingen. En daarbij denken we niet primair aan wegverbreding, maar veeleer aan passeerplekken  We begrijpen dat dit alles te maken heeft met eigendomsrechten en onderhoudskosten, maar de veiligheid mag  best wat kosten.

Zorg
Wonen en zorg worden steeds meer van elkaar gescheiden lezen we in deze begroting.  We zien dat ouderen langer in hun eigen huis blijven wonen en de vraag naar ambulante zorg zal daardoor toenemen. Gelukkig speelt  de gemeente hierop in met initiatieven, zoals het project “Thuis wonen nu en later”.

Woningbouw
De sterke opleving van de economie brengt niet alleen de bedrijvigheid in beweging, maar veroorzaakt ook een sterke doorstroming op de woningmarkt. Immers, werk en inkomen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De woningbouw is in onze gemeente fors ter hand genomen met verschillende bouwprojecten in bijna alle dorpen.

Wel vragen we nog aandacht voor Oene. Gezinnen in Oene vragen om nieuwe gezinswoningen, want anders trekken met name jonge gezinnen weg. Scholen en andere voorzieningen in Oene kijken uit naar gezinnen. Krimp kun je voorkomen door de woningbouw tijdig een impuls te geven in het belang van een evenwichtige opbouw van het dorp. Oene mag niet devalueren tot een bejaardenwijk van Epe. Geef jonge gezinnen kansen om een eigen stek te realiseren of zo mogelijk een gezamenlijke woning in voormalige agrarische bebouwing. Tevens vragen we aandacht voor levensloopbestendige woningen, zodat de groeiende groep ouderen langer op zichzelf kan wonen.

Ondanks de vele aandacht die de centra van Epe en Vaassen krijgen, zijn de openbare toiletten verdwenen. Wees ook vriendelijk voor de toeristen.

De fractie van de SGP/CU heeft de achterliggende jaren veelvuldig aandacht gevraagd voor een vermeende bureaucratie als het gaat om vergunningverlening. Onze stelling was: Denk mee en werk mee met de burger die met een plan komt.  Gelukkig bereiken ons nu van verschillende zijden positieve opmerkingen over de ambtelijke medewerking aan bouwkundige initiatieven van  particulieren en ondernemers.

Onderwijs
De investeringen in het onderwijs zijn een dubbele investering voor de toekomst. De leerlingen hebben betere huisvesting en dat is goed voor hun gezondheid en werkklimaat, daarnaast komt het onderhoud van de gebouwen ten goede. We zullen ook in de toekomst opnieuw geconfronteerd worden met sluiting van scholen. Het is een landelijke tendens waar we ons bij moeten neerleggen en laten we dat op het juiste moment met ouders en personeel delen. Dat niet ieder dorp scholen  heeft voor de eigen doelgroep is voor vele bevolkingsgroepen al decennia een gegeven.

Dit jaar herdachten we het eeuwfeest van de onderwijsvrijheid, immers artikel 23 van de grondwet is honderd jaar een groot goed. Niet voor niets is deze vrijheid erkend als een mensenrecht. Juist in democratische rechtsstaten zien we de vrijheid van onderwijs hoog scoren. Daarom moeten we op lokaal niveau hier niet aan tornen .

Tenslotte
De fractie van de SGP/CU wil in het politiek handelen het welzijn van alle burgers beogen, daarbij willen wij uitgaan van de Bijbel    We danken God de Schepper van deze wereld, voor alle zegeningen die we hebben. En we mogen in vertrouwen verder gaan, wetend dat God altijd bij ons is.

We mogen en moeten ook in de lokale politiek randvoorwaarden scheppen voor een leven in dienstbaarheid aan God en elkaar.. Het is goed en mooi als ieder mens zijn eigen gaven en talenten hiervoor kan en wil inzetten.

De fractie van de SGP/CU wil de medewerkers van de gemeente hartelijk dank zeggen voor de wijze waarop zij hun werk doen t.b.v. de burgers. Tot slot wensen wij college- en raadsleden Gods Zegen toe voor het nieuwe politieke jaar!