HomeHomeVerkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2018 / 2022

  ►   Kernwaarden

Voor ons politieke handelen is de Bijbel, het Woord van God, het uitgangspunt. Daaraan ontlenen we onze normen en waarden. Samengevat gaan deze over het liefhebben van God boven alles en onze naaste als onszelf. Als dat in praktijk gebracht wordt, hebben we een samenleving waarin mensen respectvol met elkaar omgaan en elkaar niet onnodig kwetsen.

 • Duurzaamheid zo veel mogelijk betrekken bij elk onderwerp. 
 • Zondag is rustdag: winkels gesloten houden.

  ►   Sociaal domein

De invoering van de drie decentralisaties (3D’s) jeugd, participatie en WMO is in de gemeente Epe goed verlopen. Daar is onze fractie oprecht blij mee. De SGP/CU wil graag doorgaan op de ingeslagen weg.

Voor statushouders vinden we het belangrijk dat ze snel ingeburgerd raken. Dat kan door hen op te vangen en effectief door te begeleiden naar passend werk.

 • Financiële middelen voor de 3D’s effectief en efficiënt inzetten.
 • Nieuwe Nederlanders opvangen in kleinschalige woonaccommodaties.

  ►   Wegen en vervoer

Goede wegen zijn belangrijk voor de verkeersveiligheid. Onze fractie vraagt met name aandacht voor goed onderhouden wegen in het buitengebied.

In het kader van duurzaam vervoer stimuleren we het fietsverkeer. Fietsen is gezond en levert geen CO2 uitstoot op. In overleg met organisaties op fietsgebied kan onze gemeente hier het verschil maken.

 • Buitenwegen die voorzien zijn van (beton)stroken.
 • Goede (snel)fietsroutes voor scholieren, recreanten en forensen.
 • Extra aandacht voor onveilige verkeerssituaties. (verkeerslichten bij De Valk)

  ►   Buitengebied

De fractie van SGP/CU wil het mooie buitengebied, van Kroondomein tot IJsselvallei, in stand houden. Recreatie en agrarische activiteiten kunnen in onze visie prima samengaan. We zien graag een verzorgd buitengebied. Verder willen we dat er constructief wordt omgegaan met bestemmingsplanwijzigingen.

 • Opsplitsen vrijkomende agrarische bedrijven in (mantelzorg)woningen.
 • De natuur is geen vuilstortplaats: dumpen van afval stevig aanpakken.
 • Snelle realisatie van glasvezelverbindingen in het buitengebied.

  ►   Recreatie

Recreëren in ons mooie Epe willen we bevorderen. We willen recreatieterreinen, bos en natuurgebieden behouden en blijven ontwikkelen. De regelgeving voor Bed & Breakfast mag worden verruimd in het buitengebied. Wij streven naar recreatievoorzieningen die passen bij het karakter van de gemeente en de zondagsrust zo weinig mogelijk aantasten.

 • Sluitingstijden van horeca moeten worden gehandhaafd.
 • Regelgeving Bed & Breakfast verruimen naar bijgebouwen.
 • De combinatie van alcohol en sport ontmoedigen.

  ►   Ruimtelijke ordening

De gemeente Epe moet een aantrekkelijke en vitale woongemeente blijven, voor zowel de dorpskernen als het buitengebied. Deze visie moet worden vertaald in toekomstgerichte ruimtelijke plannen en concreet beleid. Voor ons geeft het rentmeesterschap richting aan het beleid voor ruimtelijke ordening.

 • Meer betaalbare duurzame woningen voor starters en ouderen.
 • Leningen voor het realiseren van levensloopbestendige woningen.
 • Beter onderhoud van het openbaar groen.

  ►   Jeugd en gezin

Het uitgangspunt van de SGP/CU bij jeugd- en gezinsbeleid is veel verantwoordelijkheid neerleggen bij de burger. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Een jongere moet hierin veilig kunnen opgroeien.

 • Goede samenwerking met centra voor jeugd en gezin.
 • Gezinnen ondersteunen in de vorm van één gezin, één plan, één begeleider.

  ►   Onderwijs

Investeren in het onderwijs is van groot belang. Vitaliteit van kleine kernen verdient grote aandacht middels het open houden van kleine scholen. Vanuit het christelijk gedachtegoed ambiëren we geen fusies van openbaar en bijzonder onderwijs.

 • Godsdienstonderwijs op openbare scholen handhaven.
 • Investeringen op het gebied van voor- en naschoolse opvang kritisch beoordelen.

  ►   Bestuur en burger

Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente participeren, lees meedenken, met het beleid van onze gemeente. Zo streven we naar een samenleving waarin iedereen meetelt, meedenkt en meedoet. Dit vraagt van het gemeentebestuur een open houding naar de samenleving, maar ook het daadkrachtig beslissingen durven nemen.

 • Bij grote projecten gaat de gemeente proactief met de burger in gesprek.
 • Voldoende middelen voor de raad van de toekomst.
 • De gemeente Epe moet zelfstandig blijven.

  ►   Orde en veiligheid

Als inwoner van de Gemeente Epe wilt u veilig en goed kunnen leven. Jongeren moeten veilig naar school kunnen gaan en ruimte hebben om te spelen. Iedereen moet zonder angst over straat durven, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten.

 • De wijkagent is zichtbaar en bekend bij burgers in de wijk.
 • De kosten van vandalisme worden verhaald op de daders.

  ►   Bedrijfsleven, economie en duurzaamheid

Een economie is volgens de SGP/CU pas gezond als iedereen een kans krijgt en de verantwoordelijkheid neemt. Waar duurzaamheid een vanzelfsprekendheid is en waar werk en vrije tijd in balans zijn. We komen graag op voor onze ondernemers.

 • De inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk lokaal te gebeuren.
 • Bedrijventerreinen zijn goed gefaciliteerd en goed bereikbaar.
 • In Emst en Oene wordt de vitaliteit van het dorp zoveel mogelijk behouden.

  ►   (Natuur) Begraafplaatsen

De SGP/CU streeft naar de mogelijkheid om te komen tot een grafrecht voor onbepaalde tijd op de gemeentelijke begraafplaatsen. Ons is gebleken dat veel mensen in hun eigen dorp begraven willen worden. Onze fractie wil de regelgeving aanpassen zodat het ruimen van bepaalde graven in de toekomst kan worden voorkomen.

Een goede aanvulling op het bovenstaande zijn de natuurbegraafplaatsen.

 • Gemeentelijke begraafplaatsen met grafrecht voor onbepaalde tijd.
 • Realiseren van één gemeentelijke en één particuliere natuurbegraafplaats.

 

Klik hier voor een extra bijlage bij het verkiezingsprogramma n.a.v. Kieskompas.